Výběrové řízení na obsazení místa referenta MěÚ Havlíčkův Brod

5. 2. 2018 | místo konání: Havlíčkův Brod | okres: Havlíčkův Brod

Výběrové řízení na obsazení místa referenta MěÚ Havlíčkův Brod

Město Havlíčkův Brod vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb. výběrové řízení na obsazení místa referenta úseku ochrany přírodních zdrojů na odboru životního prostředí MěÚ v Havlíčkově Brodě zařazeného do 10. platové třídy.

Uchazeči o místo referenta pro výkon agendy životního prostředí musí podat písemnou přihlášku na podatelnu MěÚ nebo elektronickou poštou na centrální adresu úřadu posta@muhb.cz, nebo elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem na adresu epodatelna@muhb.cz, popřípadě do datové schránky 5uvbfub, s uvedením předmětu „Výběr ŽP“ nejpozději do čtvrtka 15.2.2018 do 10:00.

Uchazeči musí splňovat předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb. Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti: a) jméno, příjmení a titul uchazeče, b) datum a místo narození uchazeče, c) státní příslušnost uchazeče, d) místo trvalého pobytu uchazeče, e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, f) datum a podpis uchazeče. K přihlášce se připojí tyto doklady: a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Další požadavky na uchazeče: vysokoškolské vzděláni právnického směru či v oborech životnino prostředi orientace v oblastech veřejné správy a práva životniho prostředi řidičský průkaz skupiny B základni práce s PC, uživatelská znalost programů MS Office nejzazši možný nástup k 15.4.2018 – znalost světového jazyka a zkouška zvláštni odborné způsobilosti výhodou.

Komentáře

Přidat komentář

Napište část těla: preclík, voda, klávesnice, nos.