Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les a navazující náhradní Valná hromada SZKT

11. 12. 2017 | autor: Anna Tichá | datum konání: 9. 1. 2018 – 9. 1. 2018 | místo konání: Praha

9.1.2018 (9:00 - 15:00) Prostory Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 833/31 (v průchodu), Praha 1 (aula, přízemí), NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA SZKT, z.s. bude navazovat na seminář od 16:00 hodin

http://www.szkt.cz/…1.-2018.html

http://www.szkt.cz/…_VH_2018.pdf

Ochrana dřevin rostoucích mimo les x ochrana lesa (lesních porostů), ochrana jiných veřejných a soukromých zájmů ve střetu s dřevinami – odlišné principy, prameny, vztahy; veřejnoprávní předpisy a občanský zákoník, právní (ne)závaznost technických norem, obecně závazné vyhlášky obcí k ochraně dřevin a jiné zeleně
Dřeviny z pohledu občanského práva, podrosty a převisy, stromy v těsné blízkosti společné hranice pozemků, stromy společné, odpovědnost za škodu způsobenou pádem stromu mimolesního, lesního, odpovědnost vlastníků lesa a odpovědnost vlastníků nemovitostí ohrožených z lesa; judikatura ke starému občanskému zákoníku, názory a první judikatuta k současnému občanskému zákoníku
Právní ochrana dřevin rostoucích mimo les, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, metodické materiály MŽP
Ochrana mimolesních dřevin před poškozováním a ničením, pokuty za poškození (ořezy, zásahy do kořenového systému), judikáty k pokutám za poškození dřevin
Povinnost vlastníků pečovat o dřeviny, její vymahatelnost, právní následky neplnění; spory o vlastnictví dřevin, silniční vegetace v průjezdních úsecích pozemních komunikací
Povolování kácení dřevin a ukládání náhradní výsadby, otázka jiných kompenzačních opatření (ošetření) a odvodů za kácené dřeviny; omezení výsadby z pohledu jiných veřejnoprávních předpisů (výsadba trvalých porostů v ochranných pásmech podzemních vedení, v silničních ochranných pásmech), příp. technických norem a § 1017 občanského zákoníku
Povolování kácení pro účely stavebních záměrů, nový § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., změna § 70 odst. 3 tohoto zákona, kontrola a vymáhání zavázaných stanovisek orgánů ochrany přírody ke kácení a uložení NV
Výjimky z povolovacího principu – jiné režimy kácení, kácení na předchozí písemné oznámení, kácení v krajní nouzi
Zvláštní (zvýšená) ochrana památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin
Kompetence – výkon státní správy v ochraně dřevin rostoucích mimo les, problematika „podjatosti“ při povolování kácení dřevin na obecních pozemcích; kontroly výkonu státní správy dřevin Českou inspekcí životního prostředí; otázka odpovědnosti úředníka (zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 385/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
Účast veřejnosti, práva ekologických spolků (změna § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. účinná od 1.1. 2018), občanů a obcí
Prevence a odpovědnost na úseku dřevin rostoucích mimo les, omezení a zákaz kácení, deliktní odpovědnost a odpovědnost za ekologickou újmu
Zásahy do dřevin z pohledu jiných veřejnoprávních právních předpisů (vodní zákon a energetický zákon, zákon o pozemních komunikacích, zákon o drahách, zákon o státní památkové péči)

Přednášející

JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí, v letech 2001 – 2015 veducí právního odboru ředitelství České insepkce životního prostředí, nyní OSVČ (poradce, konzultant, lektor)
Cílová skupina

Krajinářští architekti a projektanti, odborní pracovníci státní správy a samosprávy, správci zeleně, majitelé a vedoucí zaměstnanci odborných zahradnických firem, zájemci o autorizaci A.3, technický dozor investora, zájemci o certifikace Český certifikovaný arborista (ČCA) konzultant, učitelé odborného školství, studenti odborných škol. Dále pro zástupce investorů a pro ty kdo posuzují stromy a navrhují plány péče a majitelé stromů.
Cena

Člen SZKT 1100 Kč
Člen SZKT – mimořádný (student, mateřská, důchod) 550 Kč
Nečlen 1740 Kč
Nečlen – student 870 Kč

Cena včetně kávy a občerstvení.

Komentáře

Přidat komentář

Kolik má pes nohou?